Àrea de Dret Concursal

Sense cap dubte, en els temps actuals de crisi econòmica l’assessorament professional en els casos de situacions d’insolvència empresarial es converteix en una necessitat reclamada per  gran part dels clients. Atenent a aquestes peticions Tax Legal compta entre els seus advocats amb professionals altament qualificats per afrontar aquestes situacions. En aquest sentit caldria assenyalar que els professionals de Tax Legal estan intervenint en l’actualitat en un gran nombre de processos concursals tant a nivell provincial com nacional, tant com advocats del deutor concursat com en defensa dels drets dels creditors, oferint, entre d’altres, els següents serveis:

 • Examen previ i diagnòstic de la situació de l’empresa, analitzant i valorant la necessitat o obligatorietat de sol·licitar la declaració de concurs de creditors.
 • En cas necessari, preparació de la demanda de sol·licitud de declaració de concurs de creditors, preparant igualment tota la documentació requerida per la normativa concursal que ha d’acompanyar a aquesta demanda: inventari de béns i drets, relació de creditors, memòria econòmica i jurídica de l’entitat, etc.
 • Assistència lletrada al deutor en totes les fases del concurs de creditors.
 • Assistència lletrada als creditors per portar a terme la reclamació del crèdit en cas de deutors que hagin entrat en situació de concurs de creditors. Així mateix, en cas que així ho requereixi el client, assistència lletrada mitjançant personació en el procediment concursal en defensa dels drets del creditor.
 • Assessorament jurídic per portar a terme la recuperació de l’IVA meritat i repercutit a clients que hagin entrat en concurs de creditors i la quota del qual estigui impagada.

Àrea de Dret Tributari

En aquesta àrea i, en alguns casos, en coordinació amb la resta d’àrees, Tax Legal proporciona una àmplia experiència professional en l’assessorament en qüestions de fiscalitat i dret tributari, abastant, entre altres, els següents serveis:

 • Assessorament en la reorganització de grups de societats mitjançant operacions de fusió, aportacions d’actius, bescanvi de valors, creació de societats holding i de societats patrimonials, etc
 • Assessorament fiscal en la planificació de la successió de l’empresa familiar i en la liquidació d’herències, llegats i donacions.
 • Assistència i direcció d’inspeccions davant l’Administració Tributària: impost de societats, IVA, impost sobre el patrimoni, impost sobre successions i donacions, etc.
 • Escrits d’al·legacions, recursos, reclamacions i sol·licituds de suspensió contra liquidacions complementàries, paral·leles, declaracions i derivacions de responsabilitat a societats i administradors, sancions per infraccions tributàries,etc.
 • Sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments en el pagament d’impostos.
 • Procediments de devolució d’ingressos indeguts.
 • Assessorament, sol·licitud de bonificacions i impugnació d’actes administratius en relació a tributs i taxes de caràcter local (contribucions especials, plusvàlues municipals…)

Àrea de Dret Mercantil

Els professionals de Tax Legal assessoren l’àmbit del dret de societats, incloent-hi la prestació, entre altres, dels següents serveis:

 • Constitució i redacció d’estatuts de tot tipus de societats i entitats mercantils: anònimes, limitades, societats laborals, cooperatives, unions d’empreses, etc.
 • Assessorament i redacció de clàusules estatutàries especials i d’acords entre socis.
 • Convocatòria i assistència a juntes generals de societats, de reunions d’òrgans d’administració i redacció de les actes corresponents.
 • Modificacions i operacions societàries: ampliacions i reduccions de capital, trasllats de domicili, canvis de denominació social, modificacions de l’objecte social, transformacions, fusions, escissions, dissolucions i liquidacions, etc.
 • Compravendes d’accions i participacions, separacions de socis i canvis d’òrgans d’administració per cessament o renúncia, atorgament de poders.
 • Assessorament i reorganització de grups d’empreses mitjançant la constitució i creació de societats holding, aportacions d’actius i activitats, etc.

També s’inclou dins d’aquesta àrea l’assessorament i la contractació mercantil respecte a la celebració, modificació, rescissió i resolució de convenis i acords en l’àmbit de l’empresa: comissió, agència, franquícia, distribució, compravenda i arrendament d’indústria, dipòsit i préstec mercantil, intermediació, col·laboració comercial i altres.

Aquest assessorament mercantil inclou també qüestions derivades de la propietat intel·lectual (drets d’autor) i industrial (patents i marques) de l’empresa, així com aspectes relatius a la competència comercial entre empreses.

Com a matèria específica dins de l’assessorament jurídic-mercantil, Tax Legal intervé en diferents fases de la planificació a l’empresa familiar, des de les primeres entrevistes amb l’empresari i la família, la recollida de dades i informació, fins a la redacció i subscripció del pla de successió i/o protocol familiar: tot això amb la finalitat de regular i dotar de seguretat  jurídica l’organització corporativa i les relacions professionals i econòmiques entre la família i l’empresa, facilitant la transmissió d’aquesta a les noves generacions.

Àrea de Dret Civil

La prestació de serveis jurídics dins de l’àmbit privat del dret per part de Tax Legal inclou, entre altre, les matèries següents:

 • Assessorament, negociació i contractació civil:
 • Compravendes, promeses i opcions de compra i venda de béns mobles i immobles; permutes. Dret immobiliari i de la construcció.
 • Contractes d’arrendament i subarrendament de finques rústiques i urbanes, així com de béns mobles; contractes d’arrendament amb opció de compra.
 • Contractes de préstec, reconeixements de deute i cessions de crèdits.
 • Contractes de dipòsits, rendes vitalícies.
 • Contractes d’arrendaments d’obra o de serveis i de tot tipus de contractes de col·laboració.
 • Constitució de societats civils i comunitats de béns.
 • Assessorament i tramitació de tota classe d’operacions hipotecàries i registrals: agrupacions i segregacions, declaracions d’obra nova, divisions en propietat horitzontal, expedients notarials de domini i de major cabuda, hipoteques, cancel·lacions de càrregues, tràmits davant la gerència el cadastre corresponent, etc.
 • Assessorament en matèria de propietat horitzontal i comunitat de propietaris.
 • Assessorament i preparació de documentació en matèria de constitució i extinció de drets reals (habitació, usdefruit, servituds, hipoteques, etc.)
 • Assessorament i actuacions en matèria de donacions i successions (testaments, acceptació d’herències, llegats, legítimes, actes de declaració d’hereus…), així com el càlcul de l’impost corresponent.
 • Dret de família
 • Assessorament en matèria de dret a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal.
 • Assessorament i constitució d’associacions sense ànim de lucre i fundacions.
 • Assessorament en matèria de consumidors i usuaris i condicions generals de la contractació.

Àrea de Dret Laboral

Des de Tax Legal s’ofereix el servei d’auditoria laboral com a procediment d’anàlisi del grau de compliment per part de l’empresa –entesa com a concepte ampli- de la normativa que regula el marc de les relacions laborals incloent-hi, essencialment els següents àmbits: el dret de la Seguretat Social, el dret laboral i el dret de prevenció de riscos laborals, i es porta a terme un estudi detallat d’un número significatiu de treballadors.

Els professionals de l’àrea s’encarreguen també de l’assessorament laboral i de la intervenció professional, entre altres, de les següents matèries:

 • Assessorament, preparació i redacció de contractes específics dins de l’empresa (p.e. alta direcció i càrrecs de responsabilitat), així com de la redacció de clàusules especials dels contractes laborals.
 • Assessorament preventiu i negociació en conflictes amb treballadors (acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat, etc.) assistint i representant l’empresa en els preceptius actes de conciliació.
 • Redacció de propostes de convenis col·lectius, amb intervenció en les posteriors negociacions i el seguiment fins a la definitiva inscripció i publicació.
 • Redacció de protocols d’utilització d’equips i programes informàtics en l’àmbit de les relacions laborals (p.e. correu electrònic, navegació en xarxa –intranet i internet-, etc.).
 • Assessorament sobre les implicacions de les operacions mercantils de reorganització empresarial, transmissions i successions d’empreses, etc.
 • Assistència lletrada en procediments judicials (p.e. reclamacions de quantitat, acomiadaments, conflictes col·lectius, sancions).

Expedients de Regulació d'Ocupació

Sens dubte, en els temps actuals de crisi econòmica l’assessorament professional en els casos de situacions de dificultats per a reorganitzar el seu procés productiu, adaptant-lo a la nova realitat, es converteix en una necessitat reclamada per gran part dels clients. Atenent aquestes peticions Tax Legal compta entre els seus advocats amb professionals altament qualificats per afrontar aquestes situacions. En aquest sentit caldria assenyalar que els professionals de Tax Legal estan intervenint en l’actualitat en la preparació, negociació i tramitació d’un gran nombre d’Expedients de Regulació d’Ocupació davant l’Autoritat Laboral prestant, entre d’altres, els següents serveis:

 • Examen previ i diagnòstic de la situació de l’empresa, analitzant i valorant la necessitat de sol·licitar un Expedient de Regulació d’Ocupació, ja sigui de suspensió de contractes o bé d’extinció.
 • En el seu cas, preparació de la sol·licitud d’Expedient de Regulació d’Ocupació, preparant igualment tota la documentació requerida per la seva tramitació: relació de treballadors afectats, comunicació d’inici de conversacions amb els representants dels treballadors, proposta d’acord, memòria econòmica, etc.
 • Assistència lletrada a l’empresa en la negociació amb el representats dels treballadors. Redacció i presentació de proposta d’Acord.
 • Assistència lletrada en la reunió amb l’Inspecció de Treball.
 • Assessorament jurídic en la tramitació fins a l’obtenció de la resolució.

Àrea de Dret Judicial - Processal

El nostre objectiu en aquesta àrea és aconseguir una sortida negociada als conflictes que puguin afectar als seus clients, empreses o particulars, sempre des de la defensa dels interessos d’aquests. És per aquesta raó que s’intenta la solució extrajudicial i l’obtenció de transaccions satisfactòries que evitin els processos judicials, i es porten a terme les oportunes negociacions prèvies amb les parts afectades.

No obstant això, en els casos en què no hagi sigut possible l’acord, previ o posterior a l’inici del procediment judicial, Tax Legal disposa de professionals que intervenen en la direcció de la defensa lletrada i la representació dels interessos del client com a demandant i, si és possible, interposant els recursos pertinents (reposició, súplica, apel·lació, cassació, queixa, etc) davant els òrgans administratius i judicials corresponents (tribunals economicoadministratius, jutjats de 1a instància, jutjats socials, jutjats contenciosos, audiències provincials, tribunals superiors de Justícia, Tribunal Suprem, etc.)

Els assumptes defensats pels advocats de Tax Legal de l’àrea contenciosa inclouen, entre d’altres, l’assistència davant els següents jutjats i tribunals:

 • Laborals: en els conflictes que sorgeixin entre l’empresa i treballadors o en l’àmbit del dret laboral i de la Seguretat Social.
 • Civils: reclamacions de quantitat, controvèrsies en matèria de compliment d’obligacions i contractes, litigis en relació amb arrendaments, nul·litats de contractes, qüestions successòries, declaracions judicials d’hereus, reclamacions de danys i perjudicis, reclamacions per vicis de la construcció, cancel·lació judicial de càrregues i gravàmens, expedients judicials de domini, sol·licitud de mesures cautelars (anotacions registrals, embargaments…), execucions provisionals i definitives de decisions judicials, etc.
 • Civils mercantils: reclamacions per clientela i danys, procediments concursals (fallides, suspensions de pagaments, etc.), reclamacions per competència deslleial o relatives a la propietat industrial, exigibilitat de responsabilitats civils a administradors de societats, nul·litat d’acords de societats, etc.
 • Tribunals economicoadministratius: impugnació i direcció de reclamacions contra actes de l’Administració Tributària (sancions, liquidacions, etc.) o en relació amb actes de contribuents amb transcendència tributària (p.e. repercussions d’impostos)
 • Contenciós administratiu: impugnació d’actes, disposicions i actuacions de fet de les administracions en l’àmbit administratiu – Estatal, AEAT, Seguretat Social, comunitats autònomes, ajustaments, Trànsit… -, així com la sol·licitud de mesures cautelars (p.e. suspensions), reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració, etc.
 • Tribunals arbitrals

Àrea de Dret Noves Tecnologies

La prestació de serveis jurídics dins de l’àmbit del dret de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació per part de Tax Legal inclou, entre d’altres, les matèries següents:

 • Auditoria i diagnòstic sobre el compliment dels sistemes de tractament de la informació de l’empresa a la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i en general, a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
 • Assessorament i adequació de l’empresa a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, incloent-hi la notificació dels fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la implantació i manteniment de les mesures de seguretat, l’elaboració dels contractes d’encarregat del tractament i dels altres documents de legitimació pel tractament de dades personals, etc.
 • Assessorament i redacció d’escrits d’al·legacions i recursos en procediments administratius sancionadors derivats de la normativa sobre protecció de dades i el comerç electrònic.
 • Assessorament sobre l’adaptació dels webs corporatius a la Llei de la societat de la informació i comerç electrònic.
 • Assessorament i redacció dels contractes necessaris en matèria de contractació electrònica, tant B2B (empresari-empresari), com B2C (empresari-consumidor).

Assessorament jurídic sobre les polítiques empresarials relatives a l’ús de les noves tecnologies com, per exemple, l’ús del correu electrònic per part dels treballadors, els procediments a seguir per l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, etc.

Àrea de Dret Bancari

TAX LEGAL compta amb advocats especialitzats en dret bancari i, en concret, en la reclamació de les participacions preferents i accions OPS Bankia. Si vau ser víctimes d’un engany i vau adquirir participacions preferents del banc en el qual tant confiàveu, no dubteu a demandar al banc judicialment i recuperar tots els diners invertits en les participacions preferents i/o accions OPS Bankia, més els interessos. Es pot declarar la nul·litat d’aquesta classe de contractes.

 

Les participacions preferents que vau adquirir són un producte summament complex, que va dirigit a un perfil d’inversor molt específic i concret. El banc, amb una clara mala praxis i abusant de la vostra bona fe, us va oferir aquest producte com si es tractés d’un dipòsit, resultant ser un producte que no s’ajustava a les seves necessitats inversores. Els bancs han faltat al seu deure d’informació, no han vetllat pel client, han incomplert normatives comunitàries i s’han aprofitat de la confiança dels seus clients. Actualment, els Jutjats de Primera Instància estan col·lapsats de demandes que pretenen la declaració de la nul·litat de les participacions preferents i que el banc torni a les víctimes els diners invertits. Encara sou a temps de recuperar els vostres diners.

 

Si vau adquirir accions OPS Bankia, podeu recuperar tots els diners que vau invertir. Milers de persones han decidit interposar demandes contra Bankia sol·licitant la declaració de nul·litat del contracte de subscripció d’Accions Bankia Subtram Minorista i la recuperació de tots els diners invertits. Bankia us va proporcionar una informació comptable i financera de l’entitat totalment falsa que no s’ajusta a la realitat. Doncs, dels comptes anuals auditats que va presentar el 25 de maig del 2012 s’observa que aquesta entitat llançava clares pèrdues ja en el moment de la seva sortida a borsa. Bankia us va enganyar sobre les dades comptables de l’entitat. Vau subscriure accions OPS Bankia amb la confiança que aquesta entitat era solvent, en cas contrari no haguéssiu adquirit un producte d’una entitat insolvent. El 98% de sentències dels Jutjats de Primera Instància dicten sentències estimatòries als interessos de les víctimes: nul·litat de l’adquisició de les accions i condemna a Bankia a la devolució de la quantitat invertida.

 

Encara sou a temps de reclamar els vostres diners, no dubteu més i contacteu amb els nostres advocats especialitzats en aquests tipus de productes.

 

Tax Legal International Partners

Tax Legal, en col·laboració amb el bufet d’advocats Bassas Clemenceu Iuris, ofereix serveis jurídics franco-espanyols en les àrees mercantil, immobiliària i procesal amb oficines a París.

Informi’s sense compromís.