INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL WEB I EL SEU TITULAR

El titular de la pàgina Web www.taxlegalabogados.es és la societat “TAX LEGAL ABOGADOS, S.L.P.” (en endavant, TAX LEGAL), amb domicili social situat a 17600 Figueres (Girona-Espanya), Carrer Alemanya núm. 14 (Recinte Firal) i direcció de correu electrònic taxlegal@tax.es, proveïda de C.I.F. núm B-17.744.319 i inscrita al Registre Mercantil de Girona al volum 2805, foli 193 i full GI-32706.

TAX LEGAL informa als usuaris de la pàgina Web que compleix amb la vigent legislació espanyola i, en especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Servis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant, LSSICE).

En conseqüència posa en coneixement de l’Usuari les següents condicions d’accés i ús de la pàgina Web.

NORMES GENERALS

La utilització d’aquesta pàgina Web implica l’atribució de la condició d’”Usuari” i, en el seu cas, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment en què s’accedeix a la pàgina Web.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. TAX LEGAL es reserva el dret a modificar-les en qualsevol  moment i sense preavís, en qualsevol cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els Usuaris del portal des d’aquella data. Per això, TAX LEGAL recomana als Usuaris que cada vegada que vulguin entrar i fer ús de la pàgina Web llegeixin detingudament el present “Avís Legal”.

Tots els serveis relacionats amb aquest Web són d’accés públic i gratuïts, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrat pel proveïdor contractat per compte seu.

Els continguts del Web, en especial les referències informatives i publicitàries, excepte que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, TAX LEGAL no realitza pràctiques de spam, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el “Butlletí Tax”, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

El consentiment donat podrà ser revocat en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant el procediment establert a la pròpia pàgina Web.

COOKIES I LINKS

Aquesta pàgina Web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquestes cookies només registraran les direccions IP de l’Usuari i mai informació personal, com la pròpia direcció de correu electrònic. D’altra banda, mai a través d’una cookie es pot extreure informació continguda al disc dur. Les cookies solen tenir una durada temporal i, si és el cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o no les cookies que rep i/o avisar-lo de la seva recepció. En aquest cas, preguem consulti amb el seu proveïdor.

D’altra banda TAX LEGAL no és el titular dels altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles. En conseqüència, l’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d’ús.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de TAX LEGAL o, si és el cas, de tercers. Al mateix temps TAX LEGAL també és titular de tots els continguts de la pàgina Web, excepte que s’especifiqui el contrari, entenent per aquests a mode merament enunciatiu els textos, gràfics i icones, elements de vídeo i/o àudio, codis font, etc.

En conseqüència, l’accés a la pàgina Web no confereix a l’Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit de TAX LEGAL.

No obstant, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre que: 1) Quedi constància de la identitat del seu propietari. 2) El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense reproduir-la de cap manera. 3) No s’utilitzi la marca TAX o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat de la pàgina Web que estableixi el link. 4) La pàgina o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, l’ordre públic i les bones costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits a l’article 8 de la LSSICE

En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.

TAX perseguirà l’incompliment d’aquest “Avís Legal”, així com qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel·lectual protegida.

RESPONSABILITAT

TAX LEGAL no es fa responsable sota cap concepte de danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina Web.

Al mateix temps, TAX LEGAL queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

TAX LEGAL no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda a la pàgina Web i podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En tot cas, recordem a l’Usuari que no utilitzi la informació que conté la pàgina Web amb finalitats particulars sense l’assessorament o supervisió d’un professional.

Finalment, TAX LEGAL es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina Web, advertint-ho, quan sigui possible, mitjançant un anunci al propi portal.

CANVI DE NORMATIVA

TAX LEGAL es reserva el dret de modificar l’actual “Avís Legal”, inclosa la seva política de privacitat i comercial, amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les actuals condicions d’accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol.

Per la resolució de qualsevol divergència en la interpel·lació i/o compliment de les actuals condicions d’accés i ús de la pàgina Web, l’Usuari i TAX LEGAL, amb renúncia al seu fur propi, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Figueres.