responsabilidad penal

El passat 31 de març de 2015 es va publicar al BOE l’anunciada i esperada reforma del Codi Penal, la qual va entrar en vigor el passat dia 1 de juliol de 2015. Aquesta reforma, entre d’altres aspectes, aprofundeix substancialment en la responsabilitat penal de les persones jurídiques i llurs administradors i directius, fet que fa necessària l’adopció de programes de Corporate Compliance o de Prevenció i Gestió de delictes a l’empresa.

La reforma del Codi Penal es pot qualificar de molt transcendent per al món empresarial, atès que incorpora novetats rellevants en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques (empreses i corporacions). 

La nova redacció de l’article 31 bis del Codi Penal, manté el règim sancionador per a les empreses i d’altres entitats o institucions assimilades, quan s’hagin comès delictes en el seu nom i benefici propi per part dels seus representants legals (administradors i/o directius), així com pels seus empleats o subordinats a les ordres d’aquells.

Però, d’altra banda, s’introdueix la possibilitat d’exempció de responsabilitat penal quan:

 • l’òrgan d’administració hagi adoptat i executat amb eficàcia models d’organització i gestió que incorporin mesures de vigilància i control adients per la prevenció de delictes
 • la supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat s’hagi confiat a un òrgan amb poders autònoms de vigilància i control (per aquells casos de pimes autoritzades a presentar comptes abreujats, aquesta funció la pot assumir l’òrgan d’administració)
 • els autors individuals han comès el delicte eludint fraudulentament els models de prevenció
 • no s’hagi produït una omissió o exercici insuficient de les funcions de supervisió, vigilància i control.

Aquests models de prevenció o programes de Corporate Compliance, degudament actualitzats  i verificats, hauran de complir el següent:

 • Identificar les activitats on es poden cometre delictes que han de ser previnguts.
 • Establir els protocols i procediments d’adopció i execució de les decisions.
 • Disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir que es cometin delictes.
 • Imposar l’obligació d’informar dels riscos i incompliments a l’òrgan de supervisió.
 • Establir un sistema disciplinari que sancioni els incompliments.

Les sancions penals (penes) que podran ser imposades per cometre delictes corporatius són elevades, ja sigui en termes econòmics, com també reputacionals; es pot arribar, fins i tot, en els casos més greus, a la dissolució de la societat, entre d’altres mesures interdictives.

Tanmateix, la responsabilitat penal corporativa podria ser objecte també d’atenuació en funció que:

 • la persona jurídica confessi la infracció a les autoritats abans que aquestes la descobreixin.
 • la persona jurídica col·labori en la investigació aportant proves decisives per esclarir els fets i les responsabilitats.
 • es repari o disminueixi el dany causat pel delicte.
 • s’estableixin, abans del judici, mesures eficaces per prevenir nous delictes, és a dir, models de prevenció o programes de compliment (Corporate Compliance).

En definitiva, abans de veure’s  involucrat, fins i tot de forma inconscient, en assumptes de blanqueig de capitals, il·lícits mediambientals, irregularitats comptables, perjudicis als consumidors, atemptar contra la propietat intel·lectual/industrial, vulneració de la lliure competència, incompliment d’obligacions fiscals, insolvències punibles…, ara més que mai és del tot imprescindible disposar d’un Model de Prevenció de comissió de delictes  o programa de Corporate Compliance, per evitar responsabilitats importants de l’àmbit penal.

Per qualsevol dubte o per a ampliar informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb la vostra assessoria TAX Economistes i Advocats. 

Miquel Fortuny

logo-footer

FOLLOW US ON: